Procedura zwrotu

 

  1. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Kupujący złoży w terminie wskazanym powyżej jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, np. poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia na Beautiful Solutions ul. Prusa 45A/86, 05-800 Pruszków. Sklep niezwłocznie potwierdzi Kupującemu otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  3. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy umowę uważa się za niezawartą. Sklep zwróci niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, bez kosztów dostarczenia.
  4. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sklep zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.
  5. Kupujący ma obowiązek zwrócić Towar do Sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy. Kupujący nie ponosi kosztu zwrotu Towaru w wyniku odstąpienia od umowy.
  6. Pełen zwrot kosztów zwracanego towaru (bez kosztów przesyłki zwrotnej) nastąpi po stwierdzeniu braku śladów użytkowania, w folii fabrycznej i z zachowaniem istniejących plomb.