Regulamin korzystania ze sklepu internetowego

 

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Właścicielem sklepu internetowego Beautiful Solutions jest: Anna Malińska prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Beautiful SinsAnna Malińska, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, z siedzibą w Pruszkowie przy ul. B. Prusa 45A/86, 05-800 Pruszków, NIP: 603046139, Regon: 200852300 tel. +48 535965274, adres email: biuro@beautifulsolutions.pl
 2. Sklep internetowy Beautiful Solutions prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 • 2 Definicje

Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:

Regulamin – niniejszy regulamin,

Sklep – sklep internetowy Beautiful Solutions prowadzony pod domeną www.beautifulsolutions.pl,

Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu,

Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Towar – produkt lub produkty dostępne w Sklepie,

Konto – funkcjonalność Sklepu umożliwiająca Kupującemu, po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, dokonywanie zamówień w Sklepie a także dostęp do zindywidualizowanych treści takich jak historia zamówień czy udział w programie lojalnościowym,

Koszyk – funkcjonalność Sklepu umożliwiająca przygotowanie i modyfikację zamówienia przez Kupującego, w tym wybranie Towaru, sposobu dostawy, adresu dostawy i formy płatności.

 • 3 Ogólne zasady korzystania za Sklepu
 1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest akceptacja Regulaminu. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej przez Kupującego ze Sklepem.
 2. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto, tj. zawierają obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług.
 3. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych. Sklep ma obowiązek dostarczać towary bez wad.
 4. Regulamin niniejszy określa zasady korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności zasady:
 5. a) zakładania i korzystania z Konta,
 6. b) składania zamówień,
 7. c) zawierania umów sprzedaży,
 8. d) postępowania reklamacyjnego.
 9. Kupujący może w każdym czasie uzyskać dostęp do Regulaminu za pośrednictwem strony głównej Sklepu. Regulamin udostępniany jest w wersji umożliwiającej jego pobranie, zapisanie i wydrukowanie.
 10. Warunkiem korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania towarów dostępnych w Sklepie jest spełnienie następujących wymagań technicznych:
 11. a) komputer z dostępem do sieci Internet z zainstalowaną przeglądarką internetową (Internet Explorer 9.0. lub wyższą lub inną równoważną) lub inne urządzenie multimedialne posiadające oprogramowanie umożliwiające przeglądanie zasobów Internetu,
 12. b) dostęp do sieci Internet,
 13. c) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu to 320×480 pikseli.
 14. Kupujący zobowiązany jest korzystać ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami polskiego prawa, zasadami współżycia społecznego oraz Regulaminem. Zabronione jest w szczególności:
 15. a) dostarczanie treści o charakterze bezprawnym,
 16. b) podejmowanie aktywności która ma na celu zakłócenie działalności Sklepu,
 17. c) wykorzystywanie Sklepu do innych celów niż cel do jakiego jest przeznaczony,
 18. d) przesyłanie niezamówionej informacji handlowej (spam).
 19. Sklep stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę Kupujących, w szczególności zapobiegające uzyskaniu dostępu przez osoby nieupoważnione do danych przesyłanych przez Kupujących w ramach korzystania ze Sklepu. Transmisja danych realizowana jest z wykorzystaniem protokołu SSL.
 20. Sklep podejmuje wszelkie możliwe działania mające na celu zapewnienie poprawnego działania aplikacji Sklepu i zobowiązuje się usunąć niezwłocznie wszelkie zgłoszone przez Kupujących nieprawidłowości. Kupujący może złożyć reklamację dotyczącą usług świadczonych przez Sklep: telefonicznie tel. +48 535965274, drogą elektroniczną na adres biuro@beautifulsolutions.pllub pisemnie na adres Beautiful Solutions ul. B. Prusa 45A/86, 05-800 Pruszków. Reklamacja usługi powinna zawierać opis problemu, dane oraz adres Kupującego. Sklep zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni.
 • 4 Założenie Konta
 1. W celu założenia Konta należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny w zakładce zaloguj się i zaakceptować Regulamin.
 2. Usługa Konta ma charakter nieodpłatny i jest świadczona przez czas nieoznaczony.
 3. Kupujący od momentu założenia Konta może zbierać punkty w ramach programu lojalnościowego zgodnie z zasadami wskazanymi w zakładce program lojalnościowy.
 4. Kupujący może usunąć swoje Konto w każdym czasie. W celu usunięcia Konta należy zalogować się na swojego konto, a następnie w zakładce “ustawienia konta” odznaczyć odpowiednią opcję lub wysłać żądanie usunięcia Konta drogą elektroniczną na adres biuro@beautifulsolutions.pl. W wiadomości należy wskazać adres poczty elektronicznej jaki został podany podczas rejestracji Konta. Konto zostanie usunięte niezwłocznie po otrzymaniu żądania.
 5. Hasło do Konta nie powinno być udostępniane osobom trzecim.
 • 5 Zamówienia
 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
 2. a) za pośrednictwem swojego Konta,
 3. b) drogą elektroniczną wysyłając zamówienie na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 4. c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 20.00.
 5. Koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy naliczane są wg taryfy operatora.
 6. Warunkiem dokonania prawidłowego zamówienia jest podanie przez Kupującego jego prawidłowych danych w zakresie koniecznym do realizacji zamówienia a także dokonanie wyboru zamawianych Towarów, sposobu i adresu dostawy oraz formy płatności.
 7. W przypadku składania zamówienia za pośrednictwem Konta Kupujący dokonuje wyboru Towarów na stronach Sklepu poprzez dodawanie ich do Koszyka. Wybór sposobu dostawy oraz formy płatności są możliwe jako kolejne kroki po dokonaniu wyboru Towarów. Do momentu użycia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub „Zamawiam i płacę” Kupujący może modyfikować dane wprowadzone w zamówieniu, w tym usuwać i dodawać Towary.
 8. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy zamawianym Towarze w momencie złożenia zamówienia.
 9. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego Towaru zgodnie z Regulaminem.
 10. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia zawierające wszystkie istotne elementy zamówienia. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. W przypadku zamówień składanych telefonicznie z udziałem Konsumenta zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi po otrzymaniu przez Sklep drogą elektroniczną dodatkowego oświadczenia Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży.
 11. Potwierdzenie treści zawartej umowy następuje poprzez przesłanie Kupującemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia wraz z dokumentami stanowiącymi załączniki do tego potwierdzenia.
 12. Świadczenie usług w zakresie realizowanych zamówień ma charakter jednorazowy, usługa świadczona jest do momentu zrealizowania zamówienia.
 • 6. Vouchery (bony) prezentowe

Regulamin Warunki sprzedaży i realizacji voucherów na usługi

 1. Beautiful Solutions zobowiązuje się do przekazania Kupujacemu vouchera na zabiegi i masaże, które będą realizowane w siedzibie Beautiful Solutions w zamian za ekwiwalent pieniężny równy wartości vouchera.
 2. Voucher może być zakupiony w salonie Beautiful Solutions bądź zamówiony drogą telefoniczną lub emailową pod adresem: biuro@beautifulsolutions.pl oraz on-line.
 3. Za voucher zamówiony przez Internet lub telefonicznie Beautiful Solutions przyjmuje płatność online lub podczas odbioru osobistego w salonie, gotówką lub kartą płatniczą. Przyjęcie zamówienia oraz dane do przelewu Beautiful Solutions potwierdza elektronicznie, na adres email podany przez Kupującego w zamówieniu.

4) Wysyłka zakupionego vouchera jest realizowana po otrzymaniu przelewu na konto firmowe Beautiful Solutions.

5) Na życzenie Kupującego voucher może zostać wysłany pod wskazany adres.

6) Opłata za przesłanie vouchera kurierem jest ustalana indywidualnie na podstawie wyceny otrzymanej od firmy kurierskiej.

7) Voucher może być zrealizowany w Beautiful Solutions na usługi z oferty salonu i/lub na kosmetyki dostępne w salonie do odsprzedaży.

8) Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne.

9) Voucher jest ustaloną przez strony formą płatności za usługi

10) Beautiful Solutions nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, kradzież lub utratę vouchera.

11) Kupującemu oraz Użytkownikowi vouchera nie przysługują żadne roszczenia wobec Beautiful Solutions w przypadku utraty, w tym także kradzieży lub zniszczenia vouchera.

12) Voucher jest ważny do dnia określonego na jego odwrocie i nie ma możliwości przedłużenia terminu jego ważności

13) W przypadku niewykorzystania vouchera nie przysługuje możliwość zwrotu środków pieniężnych.

14) Klienci realizujący voucher są traktowani na identycznych zasadach jak wszyscy pozostali klienci salonu Beautiful Solutions. Oznacza to m.in., że w celu realizacji vouchera wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu wizyty.

15) Beautiful Solutions gwarantuje możliwość realizacji vouchera podczas godzin pracy salonu w ramach wszystkich dostępnych terminów w grafiku pracy salonu. W przypadku braku dokonania wcześniejszej rezerwacji terminu, tj. gdy rezerwacja odbywa się później niż 14 dni przed końcem daty ważności vouchera, Beautiful Solutions nie gwarantuje dostępności terminów.

16) Voucher można wykorzystać podczas jednej lub kilku wizyt w Beautiful Solutions

17) Odwołanie umówionej wizyty związanej z realizacją vouchera musi nastąpić nie później niż na 24 h przed jej terminem drogą telefoniczną, elektroniczną lub osobiście. W przypadku niedowołania wizyty lub odwołania jej później niż w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym przepada 30% kwoty przeznaczonej na umówiony zabieg.

18) Przed wykonaniem usługi Użytkownik jest zobowiązany do okazania vouchera w recepcji Beautiful Solutions.

19) Przy realizacji vouchera Użytkownikowi nie przysługuje prawo wydania reszty w sytuacji gdy wartość usług jest niższa niż wartość vouchera.

20) Użytkownik vouchera jest zobowiązany do zapłaty gotówką, kartą płatniczą bądź kredytowej różnicy w sytuacji, gdy wartość świadczonej usługi jest wyższa niż wartość vouchera.

21) Beautiful Solutions ma prawo odmówić realizacji usługi w momencie, gdy upłynął termin ważności vouchera, w sytuacji gdy uszkodzenia vouchera uniemożliwiają jego odczyt oraz w sytuacji gdy istnieją przeciwwskazania zdrowotne po stronie Użytkownika vouchera do wykonania zabiegu.

22) Na voucherze umieszczone są następujące informacje: imię i nazwisko osoby obdarowanej, data ważności, wartość vouchera wyrażona w PLN, informacje kontaktowe umożliwiające umówienie wizyty w ramach realizacji vouchera

23) Wszelkie reklamacje związane z realizacją usługi w ramach vouchera będą rozpatrywane przez po złożeniu pisemnej reklamacji w siedzibie Beautiful Solutions.

24) Podstawą uznania reklamacji usługi jest dowód zakupu vouchera, który w przypadku złożenia reklamacji powinien być dołączony do vouchera.

25) Kupujący lub Użytkownik vouchera wraz otrzymaniem vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

 • 7. Płatności
 1. Kupujący ma do wyboru następujące formy płatności:
 2. a) płatność przelewem na rachunek bankowy,

mBank 46 1140 2004 0000 3802 8225 3041

 1. b) płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu Paynow,
 2. c) płatność przy odbiorze (gotówka, karta, BLIK na telefon)
 3. Koszty dostawy określone są w zakładce dostawa.
 • 8. Dostawa
 1. Sklep realizuje dostawy tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wysyłka poza granice Rzeczpospolitej Polskiej jest możliwa na podstawie indywidualnych ustaleń ze Sklepem.
 2. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej). Kupujący może także odebrać osobiście Towar w gabinecie urody Beautiful Solutions w Pruszkowie mieszczącym się przy ul. Smolna 32/2, 00-375 Warszawa. Odbiór osobisty jest bezpłatny.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące dostawy zamieszczone są w zakładce Dostawa.
 4. Termin realizacji dostawy wynosi do 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
 5. W przypadku płatności w inny sposób niż przy odbiorze termin realizacji dostawy liczony jest od dnia zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
 6. Warunkiem wydania Towaru jest zapłata za Towar i przesyłkę (w przypadku bezpłatnej dostawy – zapłata za Towar).
 7. Dostawa realizowana jest w dni robocze.
 8. Koszt wysyłki mieści się w zakresie 15-25 zł, zależnie od wybranej metody oraz gabarytów.
 • 9. Reklamacje i gwarancja
 1. Sklep jest odpowiedzialny wobec Kupującego jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Reklamacje wraz z reklamowanym Towarem należy przesyłać na adres Sklepu: Beautiful Solutions, ul. B. Prusa 45A/86, 05-800 Pruszków. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Kupującego oraz uzasadnienie reklamacji i żądanie Kupującego. Zaleca się załączenie do reklamacji dowodu zakupu.
 3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Kupującego w terminie 14 dni.
 4. Sklep nie jest producentem Towaru i nie udziela gwarancji na sprzedawany Towar. Jeżeli producent lub inny podmiot udzielił na oferowany w Sklepie Towar gwarancji, uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w karcie gwarancyjnej.
 • 10. Prawo odstąpienia od umowy
 1. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru zakupionego w Sklepie w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej. Pouczenie o prawie odstąpienia od znajduje się w zakładce zwroty, również na tej stronie znajduje się formularz odstąpienia od umowy do pobrania.
 2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Kupujący złoży w terminie wskazanym powyżej jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, np. poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia na Beautiful Solutions ul. B. Prusa 45A/86, 05-800 Pruszków. Oświadczenie można złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 2 do Regulaminu. Korzystanie z formularza zwrotu nie jest obowiązkowe. Sklep niezwłocznie potwierdzi Kupującemu otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4.Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

6) zawartej w drodze aukcji publicznej.

 1. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy umowę uważa się za niezawartą. Sklep zwróci niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, bez kosztów dostarczenia.
 2. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sklep zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.
 3. Kupujący ma obowiązek zwrócić Towar do Sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy. Kupujący nie ponosi kosztu zwrotu Towaru w wyniku odstąpienia od umowy.
 4. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości odesłanego towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 • 11. Ochrona prywatności
 1. Zarejestrowanie Konta i dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga podania przez Kupującego jego danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, w tym imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu.
 2. Administratorem danych osobowych jest Beautiful Sins Anna Malińska, z siedzibą w Pruszkowie przy ul. B. Prusa 45A/86, 05-800 Pruszków
 3. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale brak udzielenia tej zgody przez Kupującego może uniemożliwić świadczenie przez Sklep usług, w tym usługi założenia i prowadzenia Konta oraz realizację złożonego zamówienia.
 4. Kupujący może dodatkowo wyrazić zgodę na otrzymywanie bezpłatnego Newslettera oraz bezpłatnej wiadomości sms, zawierających m.in. informacje na temat nowych promocji, możliwości uzyskania dodatkowych rabatów oraz punktów w programie lojalnościowym. Z usługi Newslettera oraz otrzymywania wiadomości sms można zrezygnować w każdym czasie, klikając w odpowiedni link w otrzymanej wiadomości.
 5. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, prawo ich poprawiania, usuwania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych. W celu realizowania tych uprawnień Kupujący powinien skontaktować się ze Sklepem na adres:

Beautiful Sins Anna Malińska, ul. B. Prusa 45A/86, 05-800 Pruszków
biuro@beautifulsolutions.pl

 1. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych, ich gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania oraz zasad wykorzystywania plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności.
 • 12. Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu, w tym zdjęć i opisów Towarów bez pisemnej zgody Sklepu.

 • 13. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Kupujący będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym m.in. zwrócić się do o mediację do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej lub o rozstrzygnięcie do stałego polubownego sądu konsumenckiego działających na zasadach wskazanych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4 poz. 25). Aby skorzystać z mediacji lub wnieść sprawę do stałego polubownego sądu konsumenckiego należy złożyć odpowiedni wniosek. Szczegółowe informacje dotyczące obu procedur, podobnie jak formularze wniosków z których Konsument może skorzystać dostępne są na stronach Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Więcej informacji na temat pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów można uzyskać na stronie http://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 2. Konsument może skorzystać także z pomocy miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub jednej z organizacji pozarządowych, do których zadań należy ochrona konsumentów takich jak Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.
 • 14. Wysyłka ankiet

Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest upoważniony przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

 • 15. Postanowienia końcowe
 1. Sklep nie stosuje kodeksu dobrych praktyk o którym mowa w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. z 2007 Nr 171 poz. 1206 ze zm.).
 2. Kupujący nie jest zobowiązany do złożenia kaucji lub udzielenia jakichkolwiek innych gwarancji finansowych.
 3. Ewentualne spory pomiędzy Sklepem a Kupującym nie będącym Konsumentem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sklepu.

4.Regulamin może ulec zmianie z ważnych przyczyn prawnych, technicznych lub organizacyjnych. Zmieniony Regulamin zostanie udostępniony na stronach Sklepu co najmniej na 7 dni przed jego wejściem w życie. Do zamówień złożonych przed dniem zmiany Regulaminu będzie miał zastosowanie Regulamin w wersji obowiązującej na dzień złożenia zamówienia.

 1. Regulamin niniejszy w chodzi w życie z dniem 1.12.2022r.